Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového portálu a online kurzu Zlatý WordPress, který provozuje Mgr. Vlastimil Ott bydlištěm Vaškovo náměstí 4, 74601, Opava, identifikační číslo 01123793, fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy (dále jen „provozovatel“).

1.Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu provozovatele. Internetový portál je provozován na internetové adrese https://zwp.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu“).
 2. Obchodní podmínky také upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na adrese https://zwp.cz (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od provozovatele, jedná při objednávání zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní portálu obsahuje nabídku online kurzů (dále jen „kurz“) včetně koncových cen. Nabídka prodeje kurzu a ceny jeho variant zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní portálu jsou nezávazné a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • osobě kupujícího, kontaktní adrese,
  • objednávané variantě kurzu,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, dále společně jen jako „objednávka“.

  Objednávku odešle kupující provozovateli kliknutím na tlačítko s významem „koupit“, čím se spustí proces pro zaplacení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné.

 3. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká zaplacením částky prostřednictvím platební karty nebo jinými způsobem, který je uveden dále v těchto podmínkách.
 4. Kupující bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči provozovateli.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Uživatelský účet

 1. Na základě uzavření kupní smlouvy obdrží kupující přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu. Jejich zadáním do přihlašovacího formuláře může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující využívat pro své potřeby obsah kurzu, tedy:
  • číst a tisknout textové a obrazové podklady,
  • sledovat videonahrávky,
  • vyhledávat v obsahu,
  • pokládat dotazy a využívat diskuzní fórum,
  • upravovat údaje ve svém profilu,
  • provádět všechny další aktivity, které provozovatel připraví jako součást kurzu.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. K běhu aplikace je nutný webový prohlížeč Mozilla Firefox, Chrome/Chromium, Microsoft Internet Explorer, Safari, Opera nebo jakýkoli jiný splňující běžné technologické a uživatelské standardy. Aplikace funguje pouze v případě aktivního připojení uživatele do internetu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu a obsahu kurzu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Kupující bere na vědomí, že obsah kurzu (text, obrázky, video) jsou chráněny autorským zákonem a jejich šíření je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
 7. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4. Cena služby a platební podmínky

 1. Cenu služby může kupující uhradit provozovateli následujícími způsoby:
  • bezhotovostně platební kartou,
  • bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 2000314076/2010 vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet provozovatele“);
 2. Platba probíhá v českých korunách.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví provozovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a následujících občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění kurzu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovatele či na adresu elektronické pošty.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupujícímu je zablokován uživatelský účet a není mu umožněno službu využívat. Provozovatel vrátí kupujícímu plnou částku za kurz.
 3. Provozovatel není povinen odstranit informace, které kupující vytvořil na portálu (např. uživatelské dotazy). Toto se nevztahuje na osobní údaje.

6. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti provozovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
 2. Provozovatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná služba je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná služba má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který provozovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a obsah kurzu.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, statistiky přístupů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude kupující používat webové rozhraní portálu, a odstraněny nejpozději do tří let od posledního přístupu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující bere na vědomí, že jeho aktivita v rámci Kurzu je automaticky monitorována a vyhodnocována, a to za účelem aktivní ochrany práv provozovatele. Jde zejména o záznam aktivit, statistiky přístupů, a to včetně IP adresy a identifikace použitého webového prohlížeče. Tyto informace jsou ze strany provozovatele považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu kupujícího.
 12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies (http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) na svůj počítač.

9. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn k poskytování softwaru, pořádání kurzů a školení a provozování webových portálů na základě živnostenského oprávnění a činnost provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

V Opavě, 1. ledna 2019

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://zwp.cz. Provozovatelem webu a autorem obsahu je Vlastimil Ott, fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy, IČ 01123793, fakturační adresa Vaškovo náměstí 4, 74601,  Opava.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme Google Analytics společnosti Google a službu Matomo ve vlastní instalaci. Dále používáme Facebook Pixel společnosti Facebook a skript pro Sklik společnosti Seznam, a.s.

S kým sdílíme vaše údaje

 • Google Inc.
 • Facebook Inc.
 • Seznam a.s.
 • EBOLA Czech s.r.o. Brněnská 26, 796 01 Prostějov, IČ: 28347960, DIČ: CZ28347960 (hosting)
 • vpsFree.cz z.s. Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky, IČ: 26568055, DIČ: CZ26568055
 • Ing. Michal Medek, Lutín, Na Sídlišti 287, PSČ 78349, IČ: 74230875 (účetní služby),
 • WP-admin.cz s.r.o., Dolní náměstí 21, 74601, Opava, IČ 05985480 (zaměstnanci a kontraktoři společnosti WP-admin.cz s.r.o. jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti vyhovující legislativě)

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Statistická data ukládáme nejdéle na dobu tří let.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.